اخر فلش گوشی فکتوری میشه؟؟مورد داشتم با z3x حل شده