عزیز فایل هایی که موجوده از طریق edl mode یا fastmod رایت میشن .