فایل فلش4فایل سامسونگ G9500ZHU1AQG6_ZH1AQG6اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_G9500ZHU1AQG6_CL11984848_QB14444997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar
BL_G9500ZHU1AQG6_CL11984848_QB14444997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar
CP_G9500ZCU1AQG6_CP7099896_CL11984848_QB14444997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar
CSC_ZZH_G9500ZZH1AQG6_CL11984848_QB14444997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar