فایل فلش4فایل سامسونگG960USQU2ARC6-OYN2ARC6اندروید8.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_G960USQU2ARC6_CL13087505_QB17462374_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar
BL_G960USQU2ARC6_CL13087505_QB17462374_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar
CP_G960USQU2ARC6_CP9296168_CL13087505_QB17462374_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar
CSC_OMC_OYN_G960UOYN2ARC6_CL13087505_QB17462374_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar 

http://www.aria-file.com//index.php?...2ARC6-OYN2ARC6