فایل فلش4فایل سامسونگ G970U1UEU1ASBA-OYM1ASBAاندروید9.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_G970U1UEU1ASBA_CL15445662_QB22243153_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.rar
BL_G970U1UEU1ASBA_CL15445662_QB22243153_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar
CP_G970U1UEU1ASBA_CP12017445_CL15445662_QB22243153_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar
CSC_OMC_OYM_G970U1OYM1ASBA_CL15445662_QB22243153_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar