فایل فلش4فایل سامسونگG965FXXU2CSB9-OXM2CSB3اندروید9.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_G965FXXU2CSB9_CL15367606_QB22178645_REV01_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar
BL_G965FXXU2CSB9_CL15367606_QB22178645_REV01_user_low_ship
.tar.rar
CP_G965FXXU2CSB3_CP11876398_CL15367606_QB21952618_REV01_user_low_ship
.tar.rar
CSC_OMC_OXM_G965FOXM2CSB3_CL15367606_QB21952618_REV01_user_low_ship
.tar.rar