فایل فلش4فایل سامسونگ N950FXXS5DSB4-OXM5DSB2اندروید9.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_N950FXXS5DSB4_CL15325116_QB22254479_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar
BL_N950FXXS5DSB4_CL15325116_QB22254479_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CP_N950FXXU5DSB1_CP11828791_CL15325116_QB21859168_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CSC_OXM_N950FOXM5DSB2_CL15325116_QB21961383_REV00_user_low_ship
.tar.rar