فایل فلش4فایل سامسونگA605FJXS3ASB2-OJM3ARI2اندروید8.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_A605FJXS3ASB2_CL14410544_QB22194871_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar
BL_A605FJXS3ASB2_CL14410544_QB22194871_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar
CP_A605FNXXU3ARI3_REV00_CL904702__QB_10843362
.tar.rar
CSC_OMC_OJM_A605FOJM3ARI2_CL14455645_QB19928396_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar