فایل فلش4فایل سامسونگJ330FNXXU3ARC1-BTU3ARC1اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_J330FNXXU3ARC1_CL12611565_QB17142515_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar
BL_J330FNXXU3ARC1_CL12611565_QB17142515_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CP_J330FNXXU3ARB3_CL687063_QB8953143_SIGNED
.tar.rar
CSC_BTU_J330FNBTU3ARC1_CL13156827_QB17192862_REV00_user_low_ship
.tar.rar