فایل فلش4فایل سامسونگJ330GDXS3BSC1-OLB3BRK1اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_J330GDXS3BSC1_CL13843239_QB22398880_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar
BL_J330GDXS3BSC1_CL13843239_QB22398880_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CP_J330GDXU3BSC3_CP12097499_CL13843239_QB22428043_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CSC_OLB_J330GOLB3BRK1_CL14805446_QB20681576_REV00_user_low_ship
.tar.rar