فایل فلش فارسی4فایل سامسونگG970FXXU1ASE7-OXM1ASE5اندروید9.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_G970FXXU1ASE7_CL16003457_QB24029032_REV01_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar
BL_G970FXXU1ASE7_CL16003457_QB24029032_REV01_user_low_ship
.tar.rar
CP_G970FXXU1ASE5_CP12748371_CL16003457_QB23792269_REV01_user_low_ship
.tar.rar
CSC_OMC_OXM_G970FOXM1ASE5_CL16003457_QB23792269_REV01_user_low_ship
.tar.rar