فایل فلش فارسی 4فایل سامسونگ T585XXU4CRK6-OJK4CRL1اندروید8.1در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_T585XXU4CRK6_CL14669859_QB20675376_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar
BL_T585XXU4CRK6_CL14669859_QB20675376_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CP_T585XXU4CRJA_CL954249_QB11087899_SIGNED
.tar.rar
CSC_OJK_T585OJK4CRL1_CL14761022_QB21138804_REV00_user_low_ship
.tar.rar