فایل فلش فارسی3فایل سامسونگ T830XXU2BSE5-OJM2BSE3اندروید9.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_T830XXU2BSE5_CL15659493_QB23821197_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.rar
BL_T830XXU2BSE5_CL15659493_QB23821197_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar
CSC_OMC_OJM_T830OJM2BSE3_CL16009184_QB23698392_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar