فایل فلش 4فایل سامسونگ A510KKKU2CRI3-KTC2CRI3اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_A510KKKU2CRI3_CL14354074_QB19723102_REV00_USER_LOW_SHIP_META.TAR.MD5.ZIP
BL_A510KKKU2CRI3_CL14354074_QB19723102_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP
CP_A510KKKU2CRI3_CP10731324_CL14354074_QB19723102_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP
CSC_KTC_A510KKTC2CRI3_CL14354074_QB19723102_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP