فایل فلش 4فایل سامسونگA510LKLU2CRI3-LUC2CRI3اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_A510LKLU2CRI3_CL14354074_QB19723071_REV00_USER_LOW_SHIP_META.TAR.MD5.ZIP
BL_A510LKLU2CRI3_CL14354074_QB19723071_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP
CP_A510LKLU2CRI3_CP10731223_CL14354074_QB19723071_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP
CSC_LUC_A510LLUC2CRI3_CL14354074_QB19723071_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP