فایل فلش 5 فایل سامسونگN9508ZMS5DSJ2-CHM5DSJ2اندروید9.0در دانلودسنتر قرار گرفت


کد PHP:
AP_N9508ZMS5DSJ2_CL16246896_QB26615228_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_OS9.TAR.ZIP
BL_N9508ZMS5DSJ2_CL16246896_QB26615228_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT
.TAR.ZIP
CP_N9508ZMS5DSJ2_CP14110513_CL16246896_QB26615228_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT
.TAR.ZIP
CSC_CHM_N9508CHM5DSJ2_CL16246896_QB26615228_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT
.TAR.ZIP
HOME_CSC_CHM_N9508CHM5DSJ2_CL16246896_QB26615228_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT
.TAR.ZIP